+ از کجا بود که فهمیدی کار از کارگر گذشته؟

_ از اونجایی که پای ماجرا، به خواب هام کشیده شد. از همون جایی که خواب هام شروع کردن بزرگ و بزرگتر شدن. انقدر بزرگ که دیگه نفهمیدم همه ی این چیزا،معلق توی یه خوابِ بزرگه یا چیزی مثلِ بیداری.

منبع : دویدن با ذهن |کشیده شدن اتوبان وسط خواب منبع : دویدن با ذهن |کشیده شدن اتوبان وسط خواب منبع : دویدن با ذهن |کشیده شدن اتوبان وسط خواب منبع : |کشیده شدن اتوبان وسط خواب منبع : |کشیده شدن اتوبان وسط خواب منبع : دویدن با ذهن |کشیده شدن اتوبان وسط خواب منبع : دویدن با ذهن |کشیده شدن اتوبان وسط خواب منبع : دویدن با ذهن |کشیده شدن اتوبان وسط خواب منبع : |کشیده شدن اتوبان وسط خواب منبع : دویدن با ذهن |کشیده شدن اتوبان وسط خواب منبع : |کشیده شدن اتوبان وسط خواب منبع : دویدن با ذهن |کشیده شدن اتوبان وسط خواب منبع : |کشیده شدن اتوبان وسط خواب منبع : |کشیده شدن اتوبان وسط خواب منبع : |کشیده شدن اتوبان وسط خواب منبع : |کشیده شدن اتوبان وسط خواب منبع : |کشیده شدن اتوبان وسط خواب منبع : |کشیده شدن اتوبان وسط خواب منبع : |کشیده شدن اتوبان وسط خواب
برچسب ها : خواب